Wie schrijft de leerplannen?

Wie schrijft de leerplannen?

Leerplannen opmaken is in principe een bevoegdheid van het schoolbestuur of de inrichtende macht, maar in de praktijk zijn het meestal de onderwijsnetten en onderwijskoepels die ze opstellen. Op de websites van het GO!

Waar vind ik de nieuwe leerplannen?

Waar vind je leerplannen? Op de websites van het GO! en de koepelorganisaties van de onderwijsnetten kan je leerplannen downloaden, afdrukken of bestellen.

Wat is een Leerplandoelstelling?

Een leerplan of curriculum omschrijft de leerdoelen en eindtermen die de leerlingen voor een bepaald vak moeten behalen en de strategie om die te bereiken. Het plan wat betreft het leren kun je op zijn kwaliteit beoordelen door te kijken naar de mate waarin de ontworpen leerprocessen effectief en efficiënt zijn.

Wie stelt de eindtermen op?

Wie bepaalt wat er in de eindtermen komt? De overheid, in samenspraak met heel wat onderwijsexperts. Het Vlaams Parlement gaf de opdracht aan teams van slimme leraars en experts om de eindtermen te vernieuwen. De politici moeten het resultaat van hun werk nu nog tot wet maken met een officiële stemming.

Wat is een open leerplan?

De vrije scholen staan open voor alle culturele en godsdienstige richtingen. In het eigen leerplan voor kinderen van vier tot achttien jaar wordt uitgegaan van de ontwikkelingsfasen van een kind.

Wat is het verschil tussen Leerplandoelen en eindtermen?

In de leerplannen kan een school meer doelen opnemen dan de minimumdoelen uit de eindtermen. De Onderwijsinspectie controleert of scholen de eindtermen correct behandelen en bereiken bij de leerlingen. Een leerling die de eindtermen bereikt heeft, heeft dus recht op zijn diploma.

Wat is het verschil tussen eindtermen en leerplannen?

In de leerplannen kan een school meer doelen opnemen dan de minimumdoelen uit de eindtermen. De leerplannen worden ook goedgekeurd door de overheid. Een leerling die de eindtermen bereikt heeft, heeft dus recht op zijn diploma.

Welke eindtermen zijn er?

Gewoon lager onderwijs, 2de en 3de graad van het secundair onderwijs en volwassenenonderwijs: eindtermen

  • Vak- of leergebiedoverschrijdende eindtermen en eindtermen die een attitude aangeven, zijn door de school bij de leerlingen na te streven.
  • De andere eindtermen, ook de specifieke eindtermen, zijn te bereiken.

Wat is het verschil tussen eindtermen en ontwikkelingsdoelen?

Bij de eindtermen is de school resultaatplichtig. Dit houdt in dat de school moet kunnen aantonen dat ze aan die eindtermen werkt. Bij ontwikkelingsdoelen is de school inspanningsplichtig. Dit houdt dan uiteraard in dat school moet bewijzen dat ze een inspanning levert om de doelen te bereiken.

Hoe komen eindtermen tot stand?

De meeste eindtermen en ontwikkelingsdoelen moeten bereikt of nagestreefd worden door een bepaalde leerlingenpopulatie. Een leerlingenpopulatie kunnen bijvoorbeeld de leerlingen van het lager onderwijs zijn of de leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs.

Wie keurt eindtermen goed?

Het Vlaams Parlement keurde vandaag de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs goed. In die nieuwe eindtermen wordt meer nadruk gelegd op kennis, naast vaardigheden en attitudes.

Wat is een didactische wenk?

Binnen de ‘algemene pedagogisch-didactische wenken’ reiken we een referentiekader aan en lichten we het concept van het leerplan toe. Binnen de ‘specifieke pedagogisch-didactische wenken’ reiken we concrete tips aan in verband met de realisatie van de leerplandoelstellingen en de leerinhouden.

Wie schrijft de leerplannen? Leerplannen opmaken is in principe een bevoegdheid van het schoolbestuur of de inrichtende macht, maar in de praktijk zijn het meestal de onderwijsnetten en onderwijskoepels die ze opstellen. Op de websites van het GO! Waar vind ik de nieuwe leerplannen? Waar vind je leerplannen? Op de websites van het GO! en…